Väžení vlastníci bytov a NP, z dôvodu výskytu koronavírusu a vážnosti súčasnej situácie rušíme úradne hodiny našej kancelárie a žiadame Vás v prípade potreby o komunikáciu formou mailu alebo telefonicky

Vážení vlastníci/návštevníci tejto stránky, touto cestou Vám oznamujeme zmenu telefónneho čísla do našej kancelárie: 02/20712345

Prevádzka objektov – štandardné služby

slide_9

Prevádzka objektu:

 • zabezpečenie dodávky tepla a TÚV
 • dodávku vody z verejných vodovodov
 • odvod odpadových vôd
 • dodávka elektrickej energie do objektu
 • upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba priľahlých komunikácií
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby
 • poistenie objektu
 • zabezpečenie dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie
 • zabezpečenie činností BOZP a PO

Technická prevádzka objektu:

 • každoročné spracovanie harmonogramu potrebných opráv a údržby domu
 • pravidelné vykonávanie obhliadok objektu
 • zabezpečenie údržby a opráv menšieho rozsahu a technický dozor
 • zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení a odstránenie zistených závad
 • opravy a údržba výťahov
 • zastupovanie vlastníkov na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • zabezpečenie reklamačného konania v dobe platnosti záruky dodaných prác pri výstavbe objektu, resp. rozsiahlejších opravách objektu
 • starostlivosť o meraciu a regulačnú techniku v zmysle príslušných STN

Služby ekonomiky a hospodárenia:

 • vedenie účtovníctva: zálohových platieb za služby spojené s užívaním a ročného vyúčtovania
 • vedenie osobitného účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v účtovníctve
 • vedenie bežného účtu v banke pre jednotlivý objekt
 • kontrola cenovej a vecnej správnosti fakturácie prác v objekte
 • vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu
 • zabezpečenie ostatných platieb za dom
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu, vrátane odvodu daní a verejných poplatkov

Služby právneho charakteru:

 • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, alebo obce, vo veciach týkajúcich sa výkonu správy nehnuteľností
 • sledovanie a zabezpečovanie nájomných zmlúv a dodávateľských zmlúv
 • evidovanie nedoplatkov voči vlastníkom a zasielanie upomienok

Na každý dom je zriadený samostatný účet v banke. Náklady za služby sa vedú oddelene od nákladov fondu údržby a opráv. Po skončení mesiaca sa pravidelne vypracováva mesačný prehľad príjmov a výdavkov, ktorý sa odovzdáva zástupcovi vlastníkov, prípadne štatutárnemu zástupcovi spoločenstva. Zástupcovi vlastníkov vieme zabezpečiť pasívny prístup na účet domu.